Klangmassage vid stress

”Regelbunden klangmassage leder till bättre hantering av stress och en positivare syn på sin egen kropp och hälsa. ”

En pilotstudie, gjord i Tyskland under 2007, visar att regelbunden klangmassage, utförd enligt Peter Hess® metoden, har positiva effekter på både stresshantering och den självupplevda hälsan. Man såg att regelbunden klangmassage ledde till att deltagarna upplevde sig kunna hantera stress bättre, och de fick en positivare syn på sig själv och sin kropp. Studieresultatet visade även på långtidseffekter – och det redan efter så lite som fem klangmassager.

Under tiden för pilotstudien observerades även en reducering av stressrelaterade symptom hos deltagarna; såsom huvudvärk, magproblem, sömnsvårigheter och inre stress. Detta ses som en sidoeffekt av avslappningen.

Nedan följer en kort sammanfattning av studien. Den finns att läsa i sin helhet via länken längst ner på sidan (studien finns på engelska och tyska).

Pilotstudie av International Association for Sound Massage Therapy e.V i samarbete med Institut Dr. Tanja Grotz i Tyskland under 2007 (Dr. Phil. Christina M. Koller och Dr. Tanja Grotz)

Slutsats: Pilotstudien gav de första empiriska bevisen på effekten av Peter Hess® Klangmassage. Något som banar väg för vidare forskning om effekterna av klangmassage inom verksamhetsområden som exempelvis hälsoprevention, pedagogik och inom olika former av terapier.

Resultaten visar att både stresshantering, såväl som kroppsuppfattningen hos försökspersonerna, påverkades positivt av interventionen. Studieresultaten visade även på långtidseffekter – och det efter endast fem klangmassager.

Sammanfattningsvis kan man säga att klangmassage kan vara en utmärkt metod för att stärka den egna hälsan. Klangmassage kan hjälpa till genom att reglera balansen mellan spänning och avslappning i kroppen, såväl som att den stödjer en god kroppskännedom, vilka är två viktiga komponenter vid ett holistisk hälsotänk.

Attityden och uppfattningen om den egna kroppen påverkades positivt och försökspersonerna bedömde sin styrka, kondition och hälsa till det bättre och uppgav att de var mer aktiva.

Det är särskilt anmärkningsvärt att det enligt resultaten inte finns några negativa effekter av interventionen. Snarare finns det till och med indikationer på långsiktiga effekter av de positiva effekterna, vilket indikerar hållbarheten i denna metod.

Bakgrund: Peter Hess® Klangmassage är i grunden en avslappningsmetod och använder som sådan ljudet och vibrationerna från klangskålar för att bland annat förebygga och minska på stress och därigenom stärka hälsan. Genom studien vill man se hur väl resultatet sammanfaller med rapporter från praktiken.

Mål: 2007 gjordes en större vetenskaplig studie för att undersöka effekten av klangmassage med hänsyn till stresshantering och kroppsuppfattning*.

Utförande: 201 försökspersoner deltog i studien som utfördes av International Association of Sound Therapy (dåvarande European Professional Association for Sound Massage Therapy) i samarbete med Dr Tanja Grotz Institutet (Kollnburg). Deltagarna, 201 kvinnor och män i åldern 21 till 78 år, fick fem klangmassager vardera; en klangmassage i veckan under en period om fem veckor. Dessa utfördes av certifierade Peter Hess® Klangmassage Praktikers.

Uppgifter samlades in med hjälp av validerade frågeformulär i samband med intervjuer som gjordes under studiens gång. Den första intervjun gjordes strax före den första klangmassagen, den andra intervjun gjordes fem veckor senare, efter den femte klangmassagen och den tredje intervjun gjordes ytterligare fem veckor efter den femte och sista klangmassagen.

Man använde sig av två frågeformulär: ”Stress Processing Questionnaire” (SFV 120) enligt Janke och Erdmann (1997) innehållande 120 frågor som berörde följande områden:

  • Positiv stresshantering som bidrar till att minska stress (t.ex. avkoppling/avslappning).
  • Negativa stresshantering som ökar stressen (t.ex. grubblerier).
  • Ospecifik stresshantering som kräver tolkning i det enskilda fallet (t.ex. aggression)

samt ”Questionnaire on the body image” enligt Clement och Löwe (FKB-20, 1996) som berörde följande områden:

  • ”Vital body dynamics” (vital kroppsuppfattning) som beskriver i vilken utsträckning man uppfattar den egna styrkan, konditionen och hälsan, samt fångas även kroppsintensiva aktiviteter upp här.
  • ”Denying body assessment” (förnekande/negativ kroppsbedömning) som fångar den mentala beskrivningen av det egna kroppsutseendet, samt känslan av sammanhang och välbefinnande i den egna kroppen.

*Kroppsuppfattning eller kroppsbild är en central del av individens självuppfattning, såsom individens egen uppfattning om sin egna kropp, dess utseende, storlek och motoriska förmåga, och som ett objekt skilt från andra objekt.

Läs mer om pilotstudien av International Association for Sound Massage Therapy e.V i samarbete med Institut Dr. Tanja Grotz i Tyskland under 2007 (Dr. Phil. Christina M. Koller och Dr. Tanja Grotz). Språk: Engelska Tyska

Fler studier om klangmassage

Branschorganisationen ”International Association of Sound Massage Therapy” har sammanställt en del av den forskning och de studier som gjorts på klangmassage . Dokumentationen är på tyska, engelska och franska.

I Perstorp, Skåne, erbjuder jag avslappning och återhämtning mot stress. Jag kan hjälpa dig med att reducera stress och lindra mentala påfrestningar. Klangmassage och klangbad, gongbad (ljudbad, massage, ljudterapi, klangterapi, sound healing, sound bath, ljudmeditation) kan vara effektiva metoder för att hantera utmattning, spänningar, smärtor i kroppen och stress. Klangmassage kan bidra till avslappning och lindra smärta, inklusive migrän. Klangterapi är en effektiv strategi för att hantera stress. Ljudterapi kan vara till hjälp vid ledvärk, hjärntrötthet, utmattning och utbrändhet. Därutöver kan den vara fördelaktig om du lider av trötthet, sömnproblem, stress och ångest.