Klangmassage vid kronisk sömnstörning

En doktorsavhandling gjord i Frankrike under 2021, visar att klangmassage utförd enligt Peter Hess® metoden har positiva effekter på kronisk sömnstörning. Man såg att redan efter tre klangmassager så upplevde deltagarna bättre sömn, minskad ångest och mildrad depression.

Alla deltagarna i studien led av någon form av kronisk sömnstörning.

”4 av 6 patienter som tog sömntabletter vid starten av studien minskade ner på dosen eller slutade helt att ta dem.”

Nedan följer en kort sammanfattning av studien. Den finns att läsa i sin helhet via länken längst ner på sidan (studien är på franska).

Pilotstudie av Claire Rull, presenterad vid Medicinska fakulteten i Montpellier/Frankrike

Slutsats

Peter Hess® klangmassage har positiva effekter på sömn, ångest och depression. Även om detta arbete saknar kraft av metodologiska skäl och inte tillåter några bredskaliga slutsatser, verkar klangmassage ge en verklig nytta till personer med kronisk sömnstörning, vilket har setts ur ett kvalitativt perspektiv, då alla deltagarna upplevde någon form av förbättring. Detta uppmuntrar till ytterligare studier, särskilt eftersom inga biverkningar har upptäckts.

Bakgrund

Kronisk sömnlöshet är ett folkhälsoproblem som behandlas med både icke-farmakologisk behandling; exempelvis kognitiv beteendeterapi och avslappningstekniker, och med farmakologisk behandling.

Mål

I sin doktorsavhandling undersökte Claire Rull i vilken utsträckning tre klangmassager* kan påverka förändringar vad gäller sömnkvalitet, ångestnivåer och depression hos patienter med kronisk sömnstörning**. Man undersökte även effekterna på sömnighet under dagtid och intag av psykotropa läkemedel (som bland annat innefattar antidepressiva läkemedel, neuroleptika och sömnmedel). 

Utförande

29 patienter fick vardera tre klangmassager med en veckas mellanrum. Uppgifter samlades in med hjälp av validerade frågeformulär i samband med intervjuer som gjordes under studiens gång. Den första intervjun gjordes en vecka före den första klangmassagen = dag 0, den andra intervjun gjordes tre veckor senare efter den tredje klangmassagen = dag 21, den tredje intervjun gjordes tre veckor efter den tredje och sista klangmassagen = dag 42.

Av de ursprungliga 29 testpersonerna var det 22 som slutförde studien, och som därmed hade fullständiga datauppsättningar för utvärdering.

  • Mellan dag 0 och dag 42 observerades tydligt märkbara minskningar av sömnlöshetens svårighetsgradsindex vad gäller: ångestnivåer, depression och sömnighet under dagtid. Dessa värden var signifikanta från dag 14 och fortsatte att förbättras mellan dag 14 och dag 42.
  • 4 av 6 patienter som tog sömntabletter vid studiestarten minskade ner på dosen eller slutade helt att ta dem.
  • 2 av 4 patienter slutade ta ångestdämpande medicin.

* Klangmassage utförd enligt Peter Hess® metoden.
** Enligt diagnosmanualen ICSD-3: International Classification of Sleep Disorders.

Läs hela studien (på franska): Doktorsavhandling av Claire Rull, presenterad vid Medicinska fakulteten i Montpellier/Frankrike (2021)

Fler studier på klangmassage

Branschorganisationen ”International Association of Sound Massage Therapy” har sammanställt en hel del av den forskning och de studier som gjorts på klangmassage . Dokumentationen är på tyska, engelska och franska.